دسته‌بندی‌ها

گوش کنید

قسمت بیست و هفتم

wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.f2349e5d770724414c95.bu dle.js?de05452bf05bcb15efb9"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.filimo.com\/movie\/wa ch\/m3u8\/mof\/yes\/v\/1\/usid\/0\/uid\/162818002789329816\/ o \/1628064827\/u p\/2953441189\/movie_uid\/83 x \/movie_id\/49389\/device ype\/apa a \/age sdk\/0\/age afc \/0\/issma \/0\/hash_u l\/2c7352f00c96429ee6e89831042c2a4d\/hash_u l \/65311a0fdc917fa078185b8d3b83fd81\/movie.m3u8?fo ceip=176.9.239.165&ha=5637daf34e5e0a1d2599064775439169"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}]],"ad":[],"logo":{"class":"filimo-logo-filimo","li k":"\/m\/83 x "},"s a Time": ull,"isp":{"logo":""," ex ":""},"i o":{"s a ":343,"e d":444},"cas ":{"s a ":3228," ex Pa Li k":"h ps:\/\/www.apa a .com\/m\/bm3pa"," ex Pa Uid":"bm3pa"},"back": ull,"i fo": ull," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .filimo.com\/\/filimo-video\/49389- humb- .v "}," acks":[{"s c":"h ps:\/\/www.filimo.com\/api\/fa\/v1\/movie\/sub i le\/show\/subid\/47497","ki d":"cap io s","label":"\u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633\u06cc","s cla g":"e ","defaul ":false},{"s c":"h ps:\/\/www.filimo.com\/api\/fa\/v1\/movie\/sub i le\/show\/subid\/47883","ki d":"cap io s","label":"\u0639\u0631\u0628\u06cc","s cla g":"a ","defaul ":false},{"s c":"h ps:\/\/www.filimo.com\/api\/fa\/v1\/movie\/sub i le\/show\/subid\/47885","ki d":"cap io s","label":"\u06a9\u0648\u0631\u062f\u06cc","s cla g":"ku","defaul ":false}],"isTV":false,"ski Class": ull,"e ableVolumeSc oll":false,"mul iAudio":false,"au oPlay": ue,"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .filimo.com\/flm \/mov_42141_986-b.jpg","s a s":{"s a U l":"h ps:\/\/www.filimo.com\/ex e al\/visi pos \/device ype\/apa a \/visi o \/0\/ip\/2953441189\/p ovide \/0\/afc \/-\/p ofile_id\/0\/use _ ype\/gues \/cos _ ype\/package\/se ies_id\/31173\/movie_id\/42141\/key\/1b89fbc4875050ca4683e2935b3dfadf","movieId":"49389","movieType":"film"},"du a io ":3455,"uuid":"83 x ","messages":{"wai ":"\u0644\u0637\u0641\u0627\u00a0\u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627\u00a0\u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f...","subsc ip io ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f\u00a0\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9"," mi f ee":"15\u00a0\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647\u00a0\u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646","off":"\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634","dow load":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f","quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","au o":"\u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631","back":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633","selec Sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633\u00a0\u0645\u0648\u0631\u062f\u00a0\u0646\u0638\u0631\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u00a0\u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a\u00a0\u0645\u0648\u0631\u062f\u00a0\u0646\u0638\u0631\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u00a0\u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Audio":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631\u00a0\u0635\u062f\u0627","selec Speed":"\u0633\u0631\u0639\u062a\u00a0\u067e\u062e\u0634","back2pseudo":"\u0627\u06af\u0631\u00a0\u062f\u0631\u00a0\u067e\u062e\u0634\u00a0\u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc\u00a0\u0627\u062d\u0633\u0627\u0633\u00a0\u0645\u06cc\u00a0\u06a9\u0646\u06cc\u062f\u00a0\u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647\u00a0\u0627\u06cc\u00a0\u0628\u0647\u00a0\u062c\u0632\u00a0\u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u00a0\u06a9\u0646\u06cc\u062f","u mu e":"\u0628\u0627\u00a0\u0635\u062f\u0627\u00a0\u0628\u0628\u06cc\u0646","sec":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","skipAd":"\u0631\u062f \u06a9\u0646 \u0628\u0631\u0647","mo e":"\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a\u00a0\u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","skipCas ":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0698"," ex Pa ":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0639\u062f\u06cc","f eeSa sTime ":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0646\u0633","seaso s":"\u0641\u0635\u0644 \u0647\u0627","hou ":"\u0633\u0627\u0639\u062a","mi u e":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seco d":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","copyF omCu e Time":"\u06a9\u067e\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0644\u06cc","playe Ve sio ":"\u0648\u0631\u0698\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0631","sho cu s":"\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0628\u0631","a owUp":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627","a owDow ":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646","volumeUp":"\u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","volumeDow ":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","ope ThisMe u":"\u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0648","s a ":"\u0622\u0645\u0627\u0631","fi s Load":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0645","ba dwid h":"\u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f","ba dwid hG aph":"\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f"," esolu io ":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","bi a e":"\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","disco ec ed":"\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","e o s":{"code":"\u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code2":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u0648 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code3":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0628\u0634\u0647!"," imeou ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0641\u0639\u0644\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0646\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u06a9\u0646\u0645!","loadE o ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06cc\u0645!","defaul ":"\u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f","ba ":"\u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u062e\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a"},"cas i g":"\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","ca No 360":"\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0636 \u067e\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f"," eload":"\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u062c\u062f\u062f","se i g":"\u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a","fo Size":"\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0641\u0648\u0646\u062a","colo ":"\u0631\u0646\u06af","colo s":{"whi e":"\u0633\u0641\u06cc\u062f","blue":"\u0622\u0628\u06cc","yellow":"\u0632\u0631\u062f","g ee ":"\u0633\u0628\u0632","cya ":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u06cc","mage a":"\u06cc\u0627\u0633\u06cc"," ed":"\u0642\u0631\u0645\u0632","black":"\u0645\u0634\u06a9\u06cc"," a spa e ":"\u0628\u06cc \u0631\u0646\u06af"}," o e":"\u0647\u06cc\u0686\u06cc","dep essed":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u06cc"," aised":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u062f","backg ou d":"\u067e\u0633 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647","edgeS yle":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634"," ese ":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0641\u0631\u0636","wa i g":"\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631","se si iveCo e ":"\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","wa chVideo":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648","play":"\u067e\u062e\u0634","pause":"\u062a\u0648\u0642\u0641","mu e":"\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627","sou d":"\u0635\u062f\u0627"," hea e Mode":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631","pic u eI Pic u e":"\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","fullSc ee ":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647","exi FullSc ee ":"\u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646","jumpFo wa d":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpFo wa d15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpFo wa d5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpBack5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","ai Play":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","ch omeCas ":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","didYouLikeMovie":"\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0631\u0648 \u062f\u0648\u0633\u062a \u062f\u0627\u0634\u062a\u06cc\u0646\u061f","di ec o ":"\u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646","co i ueWa chi g":"\u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627"," ecomMovies":"\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0634\u0627\u0628\u0647"},"p eviewMode":{"p eviewDu a io ":900,"co e Du a io ":3455,"messageId":"js__ mi f ee","p uchaseLi k":"h ps:\/\/www.filimo.com\/accou i g\/payme \/packagelis \/device ype\/apa a ?u m_sou ce=apa a -web&u m_medium= a ive&u m_campaig =apa a -movies&fo ceip=176.9.239.165"},"se iesDa a":[{" i le":"\u0641\u0635\u0644 \u0627\u0648\u0644","episode":[{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 1 (\u0627\u0648\u0644)","uid":"YE 1z"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 2 (\u062f\u0648\u0645)","uid":"GSlEF"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 3 (\u0633\u0648\u0645) : \u0645\u0627\u0646\u0644\u06cc","uid":"i 7vE"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 4 (\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645) : \u0645\u0627\u0646\u0644\u06cc \u0634\u062f\u0646","uid":"36kAp"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 5 (\u067e\u0646\u062c\u0645) : \u0627\u0644\u06a9\u0633","uid":"gyZEP"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 6 (\u0634\u0634\u0645) : \u062d\u0627\u0645\u062f","uid":"oOBA6"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 7 (\u0647\u0641\u062a\u0645) : \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0631\u0627\u0636\u06cc\u0647","uid":"l1bc "},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 8 (\u0647\u0634\u062a\u0645) : \u0633\u0627\u0631\u0627","uid":"PchuK"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a \u06f9 \u0648 10 (\u0646\u0647\u0645 \u0648 \u062f\u0647\u0645) : \u0646\u06cc\u0645\u0627","uid":"U VH8"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 11 (\u06cc\u0627\u0632\u062f\u0647\u0645) : \u0628\u0647\u0631\u0627\u0645\u06cc","uid":"2s0f9"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 12 (\u062f\u0648\u0627\u0632\u062f\u0647\u0645) : \u0646\u06cc\u0645\u0627","uid":"e 4Cx"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 13 (\u0633\u06cc\u0632\u062f\u0647\u0645) : \u0628\u062d\u0631\u06cc","uid":" euj8"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 14 (\u0686\u0647\u0627\u0631\u062f\u0647\u0645) : \u062d\u0633\u0646","uid":"fy am"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 15 (\u067e\u0627\u0646\u0632\u062f\u0647\u0645) : \u0631\u0627\u0636\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0646\u062f","uid":"w yz1"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 16 (\u0634\u0627\u0646\u0632\u062f\u0647\u0645) : \u0628\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","uid":"6opi7"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 17 (\u0647\u0641\u062f\u0647\u0645) : \u0639\u0635\u06cc\u0627\u0646","uid":"k x0q"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 18 (\u0647\u062c\u062f\u0647\u0645) : \u0632\u062e\u0645","uid":"i ukc"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 19 (\u0646\u0648\u0632\u062f\u0647\u0645) : \u062d\u06a9\u0645","uid":" 943u"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a \u06f2\u06f0 (\u0628\u06cc\u0633\u062a\u0645) : \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0645\u0627\u062c\u0631\u0627","uid":"ay96c"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 21 (\u0628\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u06cc\u06a9\u0645): \u0633\u06cc\u0627\u0647\u06cc","uid":"d0wyl"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 22 (\u0628\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u062f\u0648\u0645) : \u0628\u0627\u062a\u0644\u0627\u0642 \u0627\u0645\u06cc\u0631","uid":" 27az"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 23 (\u0628\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u0633\u0648\u0645): \u062a\u0627\u0648\u0627\u0646","uid":"ihlyq"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 24 (\u0628\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645): \u0646\u0642\u0627\u0628","uid":"o46dw"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 25 (\u0628\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u067e\u0646\u062c\u0645): \u0628\u063a\u0636 \u0646\u0627\u062a\u0645\u0627\u0645","uid":"kqjm7"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 26 (\u0628\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u0634\u0634\u0645): \u0645\u0644\u0627\u0642\u0627\u062a \u062a\u0627\u0631\u06cc\u06a9\u06cc","uid":"zf ol"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 27 (\u0628\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u0647\u0641\u062a\u0645): \u067e\u0648\u0686","uid":"83 x ","playi g": ue},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 28 (\u0628\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u0647\u0634\u062a\u0645): \u0634\u0644\u06cc\u06a9 \u06a9\u0646 \u0631\u0641\u06cc\u0642","uid":"bm3pa"},{" i le":" \u0642\u0633\u0645\u062a 29 (\u0628\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u0646\u0647\u0645): \u0627\u0645\u06cc\u062f\u060c \u0642\u0633\u0645\u062a \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646\u06cc","uid":"x bcs"}],"playi g": ue}]," a e":{"like":"h ps:\/\/www.filimo.com\/api\/fa\/v1\/movie\/ a e\/add\/ a e\/5\/uid\/83 x ","dislike":"h ps:\/\/www.filimo.com\/api\/fa\/v1\/movie\/ a e\/add\/ a e\/1\/uid\/83 x ","use _ a e_s a us": ull,"e able": ue,"ave age":4,"cou ":63672,"pe ce ":95,"de ails":{" a e1":4429," a e2":0," a e3":0," a e4":0," a e5":59243}},"la g":"fa","boxE d":{" i le":"\u06f1\u06f5 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0633\u06cc\u062f","desc":"\u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u0641\u06cc\u0644\u06cc\u0645\u0648 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f. \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u0631\u0648\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0632\u06cc\u0631 \u06a9\u0644\u06cc\u06a9 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.","ico ":"h p:\/\/www.filimo.com\/public\/public\/images\/packages.p g","b Big":{"li k":{" ype":"web-i app","i emid":"h ps:\/\/www.filimo.com\/accou i g\/payme \/packagelis \/device ype\/apa a ?u m_sou ce=apa a -web&u m_medium= a ive&u m_campaig =apa a -movies&fo ceip=176.9.239.165"}," x ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9","colo Bg":"#3ABB69","colo Tx ":"#FFFFFF"},"b Small":{"li k":{" ype":"closeBox","i emid": ull}," x ":"\u0628\u0639\u062f\u0627","colo Tx ":"#B97905"}}}; if ( ypeof(ma ifes Value) != "u defi ed") { va ewMa ifes U l = e de Ma ifes (); op io s.mul iSRC.u shif ([{ s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob' }]); } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _445679", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; }(wi dow, wi dow. omeo)); #خانوادگی #اجتماعی آقازاده - قسمت 27 (بیست و هفتم): پوچ Aghazadeh S01E27 . ۱۵ دقیقه رایگان سریال و فیلم‌های سینمایی 45 هزار فیلم، سریال و انیمیشن خرید اشتراک درباره سریال آقازاده - قسمت 27 (بیست و هفتم): پوچ سریال آقازاده به کارگردانی بهرنگ توفیقی و با طراحی، نویسندگی و تهیه کنندگی حامد عنقا در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ساخته شده است.این سریال و در ژانر خانوادگی اجتماعی می‌باشد. در این سریال امین تارخ، امیر آقایی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، محمدمهدی سلطانی سروستانی، سینا مهراد، دیبا زاهدی، مهدی کوشکی، سامیه لک، مسعود فروتن، کاوه خداشناس، سعید داخ، روزبه معینی، امین حیایی، کامبیز دیرباز، نیکی کریمی، جمشید هاشم پور، محمدحسین لطیفی , پردیس پورعابدینی به هنرمندی پرداخته‌اند. خلاصه داستان سریال آقازاده - قسمت 27 (بیست و هفتم): پوچ رابطه نیما و حامد در زندان کم کم شکل متفاوتی به خود می گیرد؛ نیما نمی خواهد قربانی بزرگ بازی حاج حسن باشد. کارگردان بهرنگ توفیقی تاریخ انتشار 1399 امتیاز imdb 0/10 زمان فیلم 57 دقیقه کشور ایران بازیگران امین تارخ ، امیر آقایی ، ثریا قاسمی ، لعیا زنگنه ، محمدمهدی سلطانی سروستانی ، سینا مهراد ، دیبا زاهدی ، مهدی کوشکی ، سامیه لک ، مسعود فروتن ، کاوه خداشناس ، سعید داخ ، روزبه معینی ، امین حیایی ، کامبیز دیرباز ، نیکی کریمی ، جمشید هاشم پور ، محمدحسین لطیفی ، پردیس پورعابدینی سریال آقازاده فصل اول فصل اول فصل اول 1 4.64% 1:07:52 رایگان - قسمت 1 (اول) 67 دقیقه 2 4.63% 1:03:22 قسمت 2 (دوم) 63 دقیقه 3 4.61% 1:02:52 قسمت 3 (سوم) : مانلی 62 دقیقه 4 4.64% 53:04 قسمت 4 (چهارم) : مانلی شدن 53 دقیقه 5 4.57% 53:08 قسمت 5 (پنجم) : الکس 53 دقیقه 6 4.60% 58:43 قسمت 6 (ششم) : حامد 58 دقیقه 7 4.42% 56:52 قسمت 7 (هفتم) : آغاز راضیه 56 دقیقه 8 4.62% 51:55 قسمت 8 (هشتم) : سارا 51 دقیقه 9 4.63% 1:53:13 قسمت ۹ و 10 (نهم و دهم) : نیما 113 دقیقه 11 4.72% 56:32 قسمت 11 (یازدهم) : بهرامی 56 دقیقه 12 4.72% 52:49 قسمت 12 (دوازدهم) : نیما 52 دقیقه 13 4.66% 51:40 قسمت 13 (سیزدهم) : بحری 51 دقیقه 14 4.67% 46:54 قسمت 14 (چهاردهم) : حسن 46 دقیقه 15 4.67% 51:33 قسمت 15 (پانزدهم) : راضیه در بند 51 دقیقه 16 4.74% 52:42 قسمت 16 (شانزدهم) : بی بازگشت 52 دقیقه 17 4.77% 54:12 قسمت 17 (هفدهم) : عصیان 54 دقیقه 18 4.74% 48:31 قسمت 18 (هجدهم) : زخم 48 دقیقه 19 4.76% 50:18 قسمت 19 (نوزدهم) : حکم 50 دقیقه 20 4.72% 49:29 قسمت ۲۰ (بیستم) : آغاز ماجرا 49 دقیقه 21 4.53% 51:24 قسمت 21 (بیست و یکم): سیاهی 51 دقیقه 22 4.63% 50:00 قسمت 22 (بیست و دوم) : باتلاق امیر 50 دقیقه 23 4.62% 54:48 قسمت 23 (بیست و سوم): تاوان 54 دقیقه 24 4.69% 58:36 قسمت 24 (بیست و چهارم): نقاب 58 دقیقه 25 4.68% 55:16 قسمت 25 (بیست و پنجم): بغض ناتمام 55 دقیقه 26 4.77% 1:00:32 قسمت 26 (بیست و ششم): ملاقات تاریکی 60 دقیقه 4.72% 57:35 قسمت 27 (بیست و هفتم): پوچ 57 دقیقه 28 4.78% 49:16 قسمت 28 (بیست و هشتم): شلیک کن رفیق 49 دقیقه 29 4.03% 58:11 قسمت 29 (بیست و نهم): امید، قسمت پایانی 58 دقیقه با خرید اشتراک از وبسایت فیلیمو به 45 هزار فیلم و سریال ایرانی، خارجی با دوبله و زیرنویس دسترسی دارید. خرید اشتراک فیلیمو دیگر فیلم ها 96% 49:16 آقازاده - قسمت 28 (بیست و هشتم): شلیک کن رفیق سریال و فیلم‌های سینمایی 1399 ایران خانوادگی اجتماعی 91% 1:34:07 ایده اصلی سریال و فیلم‌های سینمایی 1398 ایران خانوادگی اجتماعی 45% 1:16:53 تا ابد سریال و فیلم‌های سینمایی 1398 ایران خانوادگی اجتماعی 75% 1:23:37 زنونه سریال و فیلم‌های سینمایی 1398 ایران خانوادگی اجتماعی 73% 1:32:32 پسرکشی سریال و فیلم‌های سینمایی 1398 ایران خانوادگی اجتماعی 66% 1:37:27 لتیان سریال و فیلم‌های سینمایی 1397 ایران خانوادگی اجتماعی

قسمت بیست و هفتم

Embed قسمت بیست و هفتم برنامه «فرقه» از کیوان حسینی - «اولتیماتوم» گمشده ترومن به استالین و نقش آمریکا

Embed The code has bee copied o you clipboa d. The URL has bee copied o you clipboa d ارسال به فیس‌بوک   ارسال به توئیتر  

No media sou ce cu e ly available

0:00 0:11:12 0:00

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی