دسته‌بندی‌ها

ببینید

جواب ریاضی چهارم صفحه 19

va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '38579219', uid: 'a3FIN', i le: 'اموزش ریاضی نهم فصل اول_بخش چهارم', use ame: 'M.E sami', use id: '8199896', visi _c : '1.4 هزار', se de _ ame: 'دنبال کنی دنبال میشی', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38579219-1249__7599.jpg', du a io : '21:06', sda e: '6 روز پیش', da e_exac : '22 مهر 1400', li k: '/v/a3FIN', cha elId: '8199896', cha elUse ame: 'M.E sami', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'دنبال کنی دنبال میشی', }; 21:06 ویدیو بعدی اموزش ریاضی نهم فصل اول_بخش چهارم از کانال دنبال کنی دنبال میشی نرو بعدی 15:31 درس چهارم فصل اول ریاضی هشتم ضرب و تقسیم اعداد گویا از کانال hema i ejad_ma h(ریاضیات با همتی نژاد) 11:29 ریاضی چهارم صفحه ی ۱۸ از کانال kisha i 13:29 فصل اول ریاضی نهم درس چهارم مجموعه ها و احتمال از کانال آموزش ریاضیات(محدثه ذاکری ) 13:49 صفحه 22 ریاضی پایه چهارم ابتدایی از کانال hadi_ ezaei_ka aj 13:15 ریاضی چهارم _ صفحه ۹ از کانال 120shah eia y 6:39 ریاضی چهارم _ صفحه ۶ از کانال 120shah eia y 6:00 ریاضی چهارم _ صفحه ۸ از کانال 120shah eia y 10:23 ریاضی پایه چهارم - معرفی کتاب ریاضی - سرکار خانم فرنوش از کانال دبستان بهان 7:55 ریاضی چهارم صفحه۷ از کانال کلاس چهارمی ها fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.9ed2126d4d65ab98b538.bu dle.js?d8e577e802052479d008"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} درس - خانه دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/22520495-5914-b.jpg"," esumeUID":"odNpG","du a io ":442,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =442&ca ego ies=educa io al&use id=7495198& cha el=7495198&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0645\u0642\u0627\u06cc\u0633\u0647 \u0627\u0639\u062f\u0627\u062f&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =442&ca ego ies=educa io al&use id=7495198& cha el=7495198&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0645\u0642\u0627\u06cc\u0633\u0647 \u0627\u0639\u062f\u0627\u062f&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=7495198&cha el_use ame= .gho che&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0645\u0642\u0627\u06cc\u0633\u0647 \u0627\u0639\u062f\u0627\u062f&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/odNpG\/f\/odNpG.m3u8?k=d281d"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/f9928c7b07db911dc3dadcddfc92762d22520495-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdmNDZkNzQ4ZGFlMDQ2MzA1NDg5YjhkNTlkMWVjZWVmIiwiZXhwIjoxNjM0NzU4ODE1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.L J018--KTh7xX7OkwKO3GvyRcKZ8GOcUoIOhA2 N E"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/f9928c7b07db911dc3dadcddfc92762d22520495-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdmNDZkNzQ4ZGFlMDQ2MzA1NDg5YjhkNTlkMWVjZWVmIiwiZXhwIjoxNjM0NzU4ODE1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.L J018--KTh7xX7OkwKO3GvyRcKZ8GOcUoIOhA2 N E"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/f9928c7b07db911dc3dadcddfc92762d22520495-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdmNDZkNzQ4ZGFlMDQ2MzA1NDg5YjhkNTlkMWVjZWVmIiwiZXhwIjoxNjM0NzU4ODE1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.L J018--KTh7xX7OkwKO3GvyRcKZ8GOcUoIOhA2 N E"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/aspb14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/f9928c7b07db911dc3dadcddfc92762d22520495-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdmNDZkNzQ4ZGFlMDQ2MzA1NDg5YjhkNTlkMWVjZWVmIiwiZXhwIjoxNjM0NzU4ODE1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.L J018--KTh7xX7OkwKO3GvyRcKZ8GOcUoIOhA2 N E"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/f9928c7b07db911dc3dadcddfc92762d22520495-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdmNDZkNzQ4ZGFlMDQ2MzA1NDg5YjhkNTlkMWVjZWVmIiwiZXhwIjoxNjM0NzU4ODE1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.L J018--KTh7xX7OkwKO3GvyRcKZ8GOcUoIOhA2 N E"," ype":"video\/mp4","label":"720p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/f9928c7b07db911dc3dadcddfc92762d22520495-1080p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdmNDZkNzQ4ZGFlMDQ2MzA1NDg5YjhkNTlkMWVjZWVmIiwiZXhwIjoxNjM0NzU4ODE1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.L J018--KTh7xX7OkwKO3GvyRcKZ8GOcUoIOhA2 N E"," ype":"video\/mp4","label":"1080p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/22520495_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=182855, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/f9928c7b07db911dc3dadcddfc92762d22520495-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdmNDZkNzQ4ZGFlMDQ2MzA1NDg5YjhkNTlkMWVjZWVmIiwiZXhwIjoxNjM0NzU4ODE1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.L J018--KTh7xX7OkwKO3GvyRcKZ8GOcUoIOhA2 N E","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=62760, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/aspb14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/f9928c7b07db911dc3dadcddfc92762d22520495-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdmNDZkNzQ4ZGFlMDQ2MzA1NDg5YjhkNTlkMWVjZWVmIiwiZXhwIjoxNjM0NzU4ODE1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.L J018--KTh7xX7OkwKO3GvyRcKZ8GOcUoIOhA2 N E","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=86005, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/aspb14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/f9928c7b07db911dc3dadcddfc92762d22520495-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdmNDZkNzQ4ZGFlMDQ2MzA1NDg5YjhkNTlkMWVjZWVmIiwiZXhwIjoxNjM0NzU4ODE1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.L J018--KTh7xX7OkwKO3GvyRcKZ8GOcUoIOhA2 N E","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=214975, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/aspb14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/f9928c7b07db911dc3dadcddfc92762d22520495-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdmNDZkNzQ4ZGFlMDQ2MzA1NDg5YjhkNTlkMWVjZWVmIiwiZXhwIjoxNjM0NzU4ODE1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.L J018--KTh7xX7OkwKO3GvyRcKZ8GOcUoIOhA2 N E","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=313156, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/aspb14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/f9928c7b07db911dc3dadcddfc92762d22520495-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdmNDZkNzQ4ZGFlMDQ2MzA1NDg5YjhkNTlkMWVjZWVmIiwiZXhwIjoxNjM0NzU4ODE1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.L J018--KTh7xX7OkwKO3GvyRcKZ8GOcUoIOhA2 N E","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=399379, RESOLUTION=1920x1080","h ps:\/\/aspb14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/f9928c7b07db911dc3dadcddfc92762d22520495-1080p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdmNDZkNzQ4ZGFlMDQ2MzA1NDg5YjhkNTlkMWVjZWVmIiwiZXhwIjoxNjM0NzU4ODE1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.L J018--KTh7xX7OkwKO3GvyRcKZ8GOcUoIOhA2 N E"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _15068", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); ریاضی چهارم. صفحه 19 28,990 درس - خانه 726 دنبال‌ کننده 28,990 بازدید 877 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p با کیفیت 1080p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن سلام. درس- خانه. توضیح و حل تمرینات صفحه 19 کتاب ریاضی چهارم. معرفی میلیون. نرگس غنچه. آموزگار پایه چهارم. دبستان شهید رجبی 2. ناحیه شش مشهد. پیشاپیش عید فطر بر شما مبارک باد. التماس دعا. 1 سال پیش آموزشی # مقایسه اعداد # ریاضی چهارم # معرفی میلیون درس - خانه 726 دنبال کننده دنبال کردن u_11059192 2 روز پیش بد بود گزارش تخلف ami games_226 4 روز پیش عالی درس - خانه سلام و سپاس از نظر دلگرم کننده تان گزارش تخلف فیلم پارمیس سلنا نیکا زهرا 2 ماه پیش ب) تعداد دانش آموز کدام کشور کمتر است اینارو نگفتی درس شو لطفا بگو درس - خانه با سلام و احترام. این فسمت بطور کامل توضیح داده شده است. لطفا با دقت بیشتر ببینید. متشکرم. گزارش تخلف Sdfghhf 1 سال پیش سلام چرا تو سوال ۲ چرا همه ی ۰ راشو کم نکردین ۱۰۰۰۰۰۰ یه ۰رشو گذاشتین موند درس - خانه سلام. چون 000 ،100 پنج صفر داره و 000 ، 1000 را بر آن تقسیم می کنیم که 5 صفر داره .هر تعداد صفر در مقسوم علیه خط بزنیم همان تعداد صفر در مقسوم هم خط می زنیم. بنابراین تعداد صفرهای مقسوم علیه ما 5 تاست پس 5 صفر از یک میلیون باید خط بزنیم نه بیشتر و نه کمتر. گزارش تخلف ویدیوهای مشابه پخش خودکار 21:06 اموزش ریاضی نهم فصل اول_بخش چهارم دنبال کنی دنبال میشی 1.4 هزار بازدید 6 روز پیش 15:31 درس چهارم فصل اول ریاضی هشتم ضرب و تقسیم اعداد گویا hema i ejad_ma h(ریاضیات با همتی نژاد) 710 بازدید 4 روز پیش 11:29 ریاضی چهارم صفحه ی ۱۸ kisha i 149 بازدید 2 روز پیش 13:29 فصل اول ریاضی نهم درس چهارم مجموعه ها و احتمال آموزش ریاضیات(محدثه ذاکری ) 368 بازدید 4 روز پیش 13:49 صفحه 22 ریاضی پایه چهارم ابتدایی hadi_ ezaei_ka aj 321 بازدید 4 روز پیش 13:15 ریاضی چهارم _ صفحه ۹ 120shah eia y 781 بازدید 1 هفته پیش 6:39 ریاضی چهارم _ صفحه ۶ 120shah eia y 17.3 هزار بازدید 1 هفته پیش 6:00 ریاضی چهارم _ صفحه ۸ 120shah eia y 861 بازدید 1 هفته پیش 10:23 ریاضی پایه چهارم - معرفی کتاب ریاضی - سرکار خانم فرنوش دبستان بهان 248 بازدید 3 هفته پیش 7:55 ریاضی چهارم صفحه۷ کلاس چهارمی ها 167 بازدید 1 هفته پیش

جواب تمرین صفحه ۱۹ ریاضی چهارم ❤️ [ گام به گام + راه حل کامل و درست ]

جواب تمرین صفحه 19 ریاضی چهارم را در ادامه برای شما عزیزان قرار دادیم.  دقیق و درست ترین جواب ها را در ادامه می توانید ببینید. گام به گام تمرین صفحه نوزده کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی به همراه حل سوالات در ادامه مطلب وجود دارد. با بخش آموزش از مجله اینترنتی باحال مگ همراه باشید.  پیداکردن سریع جواب های کار در کلاس و تمرین هادانش آموزای عزیز که دنبال جواب کاردرکلاس و تمرین ها هستید ، ما همه ی جواب ها رو توی سایتمون گذاشتیم.  اگر میخوایید سریع جواب ها رو پیدا کنید فقط کافیه وقتی که توی گوگل سرچ می کنید ، اخر عبارتی که می نویسید کلمه باحال مگ رو هم بنویسید تا سایت ما همون اول بیاد و سریع جواب رو پیدا کنید.  مثلا : جواب فعالیت صفحه 71 ریاضی چهارم باحال مگ .  اینجوری سریع بهترین جواب ها رو می بینید.  بریم و جواب های این قسمت رو ببینیم.  پاسخ تمرین صفحه 19 ریاضی چهارم دبستانحل سوال 1 ، 2 ، 3 و 4  تمرین صفحه نوزده کتاب ریاضی چهارم ابتدایی ( دبستان ) :     چگونه در درس ریاضی قوی شویم ؟ ریاضی یکی از درس هایی است که به تمرین زیادی نیاز دارد.  اگر یک بار این درس را خواندید برای دفعات بعدی حتما تمرین ها را مجدد حل کنید.  حل مجدد باعث می شود به مشکلات خود در این درس پی ببرید. پیشنهادی : جواب جمع و تفریق کن صفحه 19 ریاضی چهارم اگر در کنار کتاب درسی ، چند کتاب کمک درسی هم داشته باشید باعث می شود تسلط شما بر این درس بیشتر شود.  مطالعه در زمان کرونا و با استفاده از اینترنت با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس ، تمامی مدرسه ها به صورت آنلاین برگزار می شوند.  دانش آموزان با تبلت ، لپ تاپ و موبایل می توانند به کلاس درس دسترسی داشته باشند.  حتما نکاتی را برای استفاده بهتر و یادگیری بهتر رعایت کنید. پیشنهادی : جواب مرور فصل صفحه 20 ، 21 و 22 ریاضی چهارم اگر در حال درس خواندن هستید ، سعی کنید تمرکز کنید و به جز زمان کلاس های آنلاین اینترنت را خاموش کنید.  اینترنت باعث کاهش تمرکز می شود.  افزایش تمرکز کودکسعی کنید تمرکز کودک خود را در موقع تمرین ها افزایش دهید.  این کار به مرور باعث می شود کودک توانایی زیادی در حل مسائل داشته باشد.  از روش های مختلف برای این کار می توانید استفاده کنید. پیشنهادی : جواب حل مسئله صفحه 24 ریاضی چهارم بازی های فکری ، تشویق کودک به حل سوالات مختلف ، تمرکز بر روی چیز های مختلف مثلا یک میوه خاص و … می تواند به تمرکز کودک کمک زیادی کند.  فاصله های زمانی برای مطالعهمطالعه را در زمان های پیوسته و کوتاه انجام دهید.  مثلا هر نیم ساعت یک بار استراحت کنید تا مغز شما بتواند به خوبی اطلاعات جدید را دریافت کند.  از طرفی در این مدل مطالعه ، تمرکز بالا می رود و یادگیری هم افزایش می یابد. پیشنهادی : جواب رسم شکل صفحه 25 ریاضی چهارم  حتما در بین زمان های مطالعه به خوبی استراحت کنید تا قدرت یادگیری شما افزایش یابد.  استراحت نقش مهمی در مطالعه دارد.  اهمیت آرامش ذهنی در مطالعه ذهن ما اگر آرام باشد برای یادگیری آماده است.  معمولا ذهن در حالت آرام توانایی زیادی دارد پس سعی کنید استرس را از خود دور کنید و تمرکز کنید.  اگر ذهن شما درگیر موضوع خاصی است سعی کنید چند دقیقه تمرکز کنید و آن موضوع را از ذهن خود خارج کنید.  تاریخچه ریاضی تاریخچه ریاضی به 2000 سال قبل از میلاد بر می گردد.  همچنین جالب است بدانید این درس شاخه های زیادی دارد. منبع : باحال مگ

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب