دسته‌بندی‌ها

ببینید

آموزش دوخت یقه مردانه

va ex PLVideo = { id: '14431621', uid: 'JgIVx', i le: 'آموزش وصل کردن یقه مردانه به شومیز', use ame: 'hamya mod.com', use id: '5556125', visi _c : '16.4 هزار', se de _ ame: 'همیارمد', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /14431621-2711__2526.jpg', du a io : '3:20', sda e: '2 سال پیش', da e_exac : '19 فروردین 1398', li k: '/v/JgIVx/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88%D8%B5%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2', cha elId: '5556125', cha elUse ame: 'hamya mod.com', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'همیارمد' }; va ex Video = { id: '31918537', uid: 'p sTE', i le: 'آموزش دوخت یقه مردانه', use ame: 'ma izhe. ajafi', use id: '10523701', visi _c : '1.1 هزار', se de _ ame: 'آموزش درس هایی از مولاژ روی مانکن', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /31918537-6121__1607.jpg', du a io : '2:16', sda e: '6 ماه پیش', da e_exac : '17 فروردین 1400', li k: '/v/p sTE/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88%D8%B5%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2', cha elId: '10523701', cha elUse ame: 'ma izhe. ajafi', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'آموزش درس هایی از مولاژ روی مانکن', }; 2:16 ویدیو بعدی آموزش دوخت یقه مردانه از کانال آموزش درس هایی از مولاژ روی مانکن نرو بعدی 1:00 تکنیک دوخت یقه مردانه از کانال موسسه آموزشی فن آوری مد و لباس فرح رشیدی 8:14 آموزش خیاطی | آموزش دوخت یقه مردانه از کانال همیارمد 15:12 یقه پیراهن مردانه از کانال Hos a 3:41 دوخت پایه یقه مردانه از کانال lebasehkodadak 4:38 اموزش دوخت یقه مردانه سرخود از کانال ho a 1425khah 16:22 آموزش دوخت شومیز یقه مردانه از کانال خوشپوشی 2:44 آموزش خیاطی | آموزش دوخت | وصل کردن یقه مردانه از کانال همیارمد 9:01 اموزش دوخت یقه مردانه یا شومیز توسط خانم شفیعیان از کانال آموزشگاه خیاطی کلبه هنر 16:49 آموزش یقه مردانه و دوخت کیسه پارچه ای از کانال آموزشگاه کوثر(سلیمانی) fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.9ed2126d4d65ab98b538.bu dle.js?d8e577e802052479d008"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} همیارمد دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/14125118-4539-b.jpg"," esumeUID":"a43l9","du a io ":492,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =492&ca ego ies=educa io al&use id=5556125& cha el=5556125&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u062f\u0648\u062e\u062a&keywo ds=\u06cc\u0642\u0647&keywo ds=\u06cc\u0642\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u062f\u0648\u062e\u062a \u06cc\u0642\u0647&keywo ds=\u0633\u067e\u06cc\u062f\u0647 \u0645\u0639\u062f\u0646\u06cc&keywo ds=\u0647\u0645\u06cc\u0627\u0631\u0645\u062f&keywo ds=\u06cc\u0642\u0647&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =492&ca ego ies=educa io al&use id=5556125& cha el=5556125&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u062f\u0648\u062e\u062a&keywo ds=\u06cc\u0642\u0647&keywo ds=\u06cc\u0642\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u062f\u0648\u062e\u062a \u06cc\u0642\u0647&keywo ds=\u0633\u067e\u06cc\u062f\u0647 \u0645\u0639\u062f\u0646\u06cc&keywo ds=\u0647\u0645\u06cc\u0627\u0631\u0645\u062f&keywo ds=\u06cc\u0642\u0647&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=5556125&cha el_use ame=hamya mod.com&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u062f\u0648\u062e\u062a&keywo ds=\u06cc\u0642\u0647&keywo ds=\u06cc\u0642\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u062f\u0648\u062e\u062a \u06cc\u0642\u0647&keywo ds=\u0633\u067e\u06cc\u062f\u0647 \u0645\u0639\u062f\u0646\u06cc&keywo ds=\u0647\u0645\u06cc\u0627\u0631\u0645\u062f&keywo ds=\u06cc\u0642\u0647","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/a43l9\/f\/a43l9.m3u8?k=1c856"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/f0aace1011f6f39ab4a27adc52420d6914125118-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdkNDZlY2JmNzNiODVkOTg4NTNmZmYxOTE5NjdmMDE1IiwiZXhwIjoxNjM0NzYyOTg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.vuiYBlYGHUulYGkbKX5-RIs0NY20XX8g 2OcXVcxYlo"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/f0aace1011f6f39ab4a27adc52420d6914125118-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdkNDZlY2JmNzNiODVkOTg4NTNmZmYxOTE5NjdmMDE1IiwiZXhwIjoxNjM0NzYyOTg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.vuiYBlYGHUulYGkbKX5-RIs0NY20XX8g 2OcXVcxYlo"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/f0aace1011f6f39ab4a27adc52420d6914125118-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdkNDZlY2JmNzNiODVkOTg4NTNmZmYxOTE5NjdmMDE1IiwiZXhwIjoxNjM0NzYyOTg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.vuiYBlYGHUulYGkbKX5-RIs0NY20XX8g 2OcXVcxYlo"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/f0aace1011f6f39ab4a27adc52420d6914125118-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdkNDZlY2JmNzNiODVkOTg4NTNmZmYxOTE5NjdmMDE1IiwiZXhwIjoxNjM0NzYyOTg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.vuiYBlYGHUulYGkbKX5-RIs0NY20XX8g 2OcXVcxYlo"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/as3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/f0aace1011f6f39ab4a27adc52420d6914125118-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdkNDZlY2JmNzNiODVkOTg4NTNmZmYxOTE5NjdmMDE1IiwiZXhwIjoxNjM0NzYyOTg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.vuiYBlYGHUulYGkbKX5-RIs0NY20XX8g 2OcXVcxYlo"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/14125118_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=591174, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/hw4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/f0aace1011f6f39ab4a27adc52420d6914125118-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdkNDZlY2JmNzNiODVkOTg4NTNmZmYxOTE5NjdmMDE1IiwiZXhwIjoxNjM0NzYyOTg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.vuiYBlYGHUulYGkbKX5-RIs0NY20XX8g 2OcXVcxYlo","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=141463, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/hw4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/f0aace1011f6f39ab4a27adc52420d6914125118-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdkNDZlY2JmNzNiODVkOTg4NTNmZmYxOTE5NjdmMDE1IiwiZXhwIjoxNjM0NzYyOTg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.vuiYBlYGHUulYGkbKX5-RIs0NY20XX8g 2OcXVcxYlo","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=277543, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/hw4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/f0aace1011f6f39ab4a27adc52420d6914125118-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdkNDZlY2JmNzNiODVkOTg4NTNmZmYxOTE5NjdmMDE1IiwiZXhwIjoxNjM0NzYyOTg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.vuiYBlYGHUulYGkbKX5-RIs0NY20XX8g 2OcXVcxYlo","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=970745, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/hw4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/f0aace1011f6f39ab4a27adc52420d6914125118-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdkNDZlY2JmNzNiODVkOTg4NTNmZmYxOTE5NjdmMDE1IiwiZXhwIjoxNjM0NzYyOTg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.vuiYBlYGHUulYGkbKX5-RIs0NY20XX8g 2OcXVcxYlo","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1760172, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/as3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/f0aace1011f6f39ab4a27adc52420d6914125118-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjdkNDZlY2JmNzNiODVkOTg4NTNmZmYxOTE5NjdmMDE1IiwiZXhwIjoxNjM0NzYyOTg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.vuiYBlYGHUulYGkbKX5-RIs0NY20XX8g 2OcXVcxYlo"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _931371", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); آموزش دوخت یقه مردانه 13,936 همیارمد 1.9 هزار دنبال‌ کننده 13,936 بازدید 133 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن سلام همراهان خوبم - یقه مردانه در لباس های خانم ها هم کاربرد زیادی داره که تو این ویدیو آموزش دوخت یقه مردانه برای انواع شومیز و مانتو رو میگیریم. - امیدوارم از این آموزش استفاده کنید و لذت ببرید. - هر سوالی داشتید میتونید با من در : i s ag am: @hamya mod - eleg am: .me/hamya mod - www.hamya mod.com - 2 سال پیش آموزشی # یقه مردانه # دوخت یقه # سپیده معدنی # همیارمد # یقه همیارمد 1.9 هزار دنبال کننده دنبال کردن b s.love 1 ماه پیش ✨ گزارش تخلف آموزش دوخت همیارمد 61/12 ذخیره لیست پخش 1 10:29 آموزش دوخت کت یقه انگلیسی (قسمت سوم - دوخت) همیارمد 2 6:37 آموزش دوخت کت یقه انگلیسی (قسمت دوم - برش پارچه) همیارمد 3 2:09 آموزش دوخت کت یقه انگلیسی (قسمت اول - طراحی) همیارمد 4 3:03 آموزش دوخت نیش همیارمد 5 4:17 آموزش دوخت سجاف یقه گرد جلو بسته همیارمد 6 2:10 آموزش دوخت پنس همیارمد 7 4:47 آموزش دوخت سجاف پشت زیپ دار همیارمد 8 5:04 آموزش دوخت سجاف یقه هفت جلو بسته همیارمد 9 2:52 آموزش دوخت پاگون همیارمد 10 3:03 آموزش نحوه خرد دادن آستین همیارمد 11 5:59 آموزش نحوه دوخت زیپ شلوار همیارمد 8:12 آموزش دوخت یقه مردانه همیارمد 13 3:20 آموزش وصل کردن یقه مردانه به شومیز همیارمد 14 3:04 آموزش پارچه سازی همیارمد 15 1:00 آموزش دوخت تزئینی با نخ دمسه همیارمد 16 2:14 آموزش دوخت فارسی بر همیارمد 17 7:10 آموزش دوخت زیپ مخفی همیارمد 18 10:57 آموزش دوخت کت یقه انگلیسی ( قسمت آخر - دوخت ) همیارمد 19 0:59 کت یقه انگلیسی همیارمد 20 1:03 نحوه صحیح برش پارچه همیارمد 21 9:14 آموزش دوخت نوار اریب همیارمد 22 7:34 آموزش برش و دوخت مانتو کیمونو همیارمد 23 1:26 آموزش خیاطی - ترفند چند لایه نخ کردن سوزن همیارمد 24 2:19 آموزش دوخت زاویه همیارمد 25 7:37 آموزش خیاطی - دوخت زیپ مخفی همیارمد 26 7:10 آموزش دوخت سجاف سرخود همیارمد 27 6:45 آموزش دوخت بلیطی همیارمد 28 5:27 آموزش خیاطی برش آستین همیارمد 29 2:56 آموزش خیاطی - ساخت نوار اریب همیارمد 30 1:00 ترفند خیاطی - تا کردن نوار اریب همیارمد 31 7:40 آموزش خیاطی - چگونه به راحتی فنر دوزی کنیم همیارمد 32 6:08 آموزش خیاطی - چگونه به راحتی دوخت فنر انجام دهیم همیارمد 33 4:49 آموزش خیاطی - یک ترفند ساده برای دوخت کاپ همیارمد 34 3:51 آموزش خیاطی | چگونه حلقه آستین تمیزی بدوزیم؟ همیارمد 35 9:50 آموزش خیاطی | با این روش دیگه نگران درست کردن پیلی ها در خیاطی نباشید همیارمد 36 9:51 آموزش خیاطی | چگونه آستین وصل کنیم؟ | قسمت 1 همیارمد 37 5:16 آموزش خیاطی | آموزش دوخت | برای دوخت لباس چند متر پارچه بخریم؟ همیارمد ویدیوهای مشابه پخش خودکار 2:16 آموزش دوخت یقه مردانه آموزش درس هایی از مولاژ روی مانکن 1.1 هزار بازدید 6 ماه پیش 1:00 تکنیک دوخت یقه مردانه موسسه آموزشی فن آوری مد و لباس فرح رشیدی 1.6 هزار بازدید 6 ماه پیش 8:14 آموزش خیاطی | آموزش دوخت یقه مردانه همیارمد 2.4 هزار بازدید 8 ماه پیش 15:12 یقه پیراهن مردانه Hos a 73.6 هزار بازدید 8 سال پیش 3:41 دوخت پایه یقه مردانه lebasehkodadak 2.7 هزار بازدید 1 سال پیش 4:38 اموزش دوخت یقه مردانه سرخود ho a 1425khah 3.8 هزار بازدید 11 ماه پیش 16:22 آموزش دوخت شومیز یقه مردانه خوشپوشی 1.4 هزار بازدید 9 ماه پیش 2:44 آموزش خیاطی | آموزش دوخت | وصل کردن یقه مردانه همیارمد 1.9 هزار بازدید 8 ماه پیش 9:01 اموزش دوخت یقه مردانه یا شومیز توسط خانم شفیعیان آموزشگاه خیاطی کلبه هنر 620 بازدید 9 ماه پیش 16:49 آموزش یقه مردانه و دوخت کیسه پارچه ای آموزشگاه کوثر(سلیمانی) 972 بازدید 1 سال پیش

آموزش الگوی یقه مردانه همراه نحوه دوخت و وصل کردن

آموزش رسم الگوی یقه مردانه آنچه در این مطلب خواهید آموخت آموزش رسم الگوی یقه مردانه نحوه رسم الگوی یقه مردانه: خوب دوستان رسیدیم به نحوه رسم الگوی یقه مردونه: آموزش دوخت یقه مردانه نحوه وصل کردن الگوی یقه مردانه: یقه مردانه در لباس های خانمها هم کاربرد زیادی دارد  این مدل یقه این روزها طرف دار خیلی زیادی دارد خیلی از دوستان تقاضا داشتند که آموزش کامل این مدل یقه رو بدیم. همکارمان خانم سپیده معدنی با کیفیت خیلی بالا این آموزش رو برای شما عزیزان ارائه کردند پس با سیماکده  همراه باشید تا آموزش کامل رسم الگوی یقه مردانه همراه با نکات دوخت و نکات وصل کردن یقه رو یاد بگیرید. آموزش دوخت یقه مردانه یکی از پرچالشترین آموزشها است خیاطی است که اگه درست آموزش داده نشود لباسهایی که دوخته می شود ایستایی خوبی نخواهد داشت. الگوی یقه مردانه نحوه رسم الگوی یقه مردانه: خوب دوستان رسیدیم به نحوه رسم الگوی یقه مردونه: اولین کاری که برای رسم الگو باید بکنیم اینه که یک الگوی بالاتنه رسم بکنیم، با هر متدی که بلدیم این کار را انجام می دهیم. در ادامه با استفاده از متر ایستاده دور تا دور یقه الگو را اندازه می زنیم. دور تا دور یقه پیش به علاوه یقه پشت. حتماً توجه داشته باشین این اندازه که شما می گیرین ½ دور یقه هستش یا کل یقه را اندازه می زنیم یعنی این عدد را ضربدر 2 باید بکنیم. من در اینجا از اندازه های سایز 38 استفاده کردم که دور یقه سایز 38، 36 هستش. بنابراین فرمولی که استفاده می­کنیم مساوی است با ½ دور یقه به علاوه دور تقسیم بر 4. خوب همانطور که گفتیم در سایز 38 دور یقه 36 هستش.   ½ (36)+2 =20 که این عدد تقسیم بر 4 به ما چهار تا علامت 5 سانتی می­دهد. خوب شروع می کنیم:   از سمت دولای بسته یک خط به اندازه 20 سانتی متر رسم می کنیم. همانطور که گفتیم این 20 سانتی متر شامل یک 2 سانتی متر است که ضربدر 18 سانتی متری که داشتیم. این خط را باید تقسیم بر 4 بکنیم و 4 تا علامت به فاصله های 5 سانت داشته باشیم. در ادامه به اندازه 1 سانتی متر از سمت دولای صفحه کاغذمان بالا می­رویم وصل می کنیم به اولین نقطه 5 سانتی که جدا کردیم از سمت دولای باز نیم سانت بالا می رویم و مجدداً وصل می کنیم به همان نقطه.   از سمت دولای بسته 3 سانتی متر (از اون 1 سانتی متر که علامت زدید) مجدداً 3 سانتی متر بالا می­روید و از سمت دولای باز به اندازه 2 سانتی متر بالا می­روید. تا اینجای کار ما داریم پایه یقه را وصل می­کنیم.   خوب کاری که باید بکنیم این است 2 سانتی که روی خط 20 سانت را جدا کرده بودیم در امتداد همان، یک 2 سانت بالای خطی که رسم کردیم علامت می زنیم. انتهای 2 لای باز را (خط دولای باز را که رسم کردیم) وصل می کنیم به همان نقطه و این نقطه را مجدداً وصل می کنیم به انتهای آن 3 سانتی متری که بالا رفتیم. تا اینجای کار خیلی راحت پایه یقه را ما رسم کردیم تنها کاری که می ماند این است که گوشه یقه را ما هلال بکنیم. .u8d2a590a2074735e3d1c7a6944a44108 , .u8d2a590a2074735e3d1c7a6944a44108 .pos ImageU l , .u8d2a590a2074735e3d1c7a6944a44108 .ce e ed- ex -a ea { mi -heigh : 80px; posi io : ela ive; } .u8d2a590a2074735e3d1c7a6944a44108 , .u8d2a590a2074735e3d1c7a6944a44108:hove , .u8d2a590a2074735e3d1c7a6944a44108:visi ed , .u8d2a590a2074735e3d1c7a6944a44108:ac ive { bo de :0!impo a ; } .u8d2a590a2074735e3d1c7a6944a44108 .clea fix:af e { co e : ""; display: able; clea : bo h; } .u8d2a590a2074735e3d1c7a6944a44108 { display: block; a si io : backg ou d-colo 250ms; webki - a si io : backg ou d-colo 250ms; wid h: 100%; opaci y: 1; a si io : opaci y 250ms; webki - a si io : opaci y 250ms; backg ou d-colo : #1ABC9C; } .u8d2a590a2074735e3d1c7a6944a44108:ac ive , .u8d2a590a2074735e3d1c7a6944a44108:hove { opaci y: 1; a si io : opaci y 250ms; webki - a si io : opaci y 250ms; backg ou d-colo : #16A085; } .u8d2a590a2074735e3d1c7a6944a44108 .ce e ed- ex -a ea { wid h: 100%; posi io : ela ive; } .u8d2a590a2074735e3d1c7a6944a44108 .c aTex { bo de -bo om: 0 solid #fff; colo : #ECF0F1; fo -size: 16px; fo -weigh : bold; ma gi : 0; paddi g: 0; ex -deco a io : u de li e; } .u8d2a590a2074735e3d1c7a6944a44108 .pos Ti le { colo : #141414; fo -size: 16px; fo -weigh : 600; ma gi : 0; paddi g: 0; wid h: 100%; } .u8d2a590a2074735e3d1c7a6944a44108 .c aBu o { backg ou d-colo : #16A085!impo a ; colo : #ECF0F1; bo de : o e; bo de - adius: 3px; box-shadow: o e; fo -size: 14px; fo -weigh : bold; li e-heigh : 26px; moz-bo de - adius: 3px; ex -alig : ce e ; ex -deco a io : o e; ex -shadow: o e; wid h: 80px; mi -heigh : 80px; backg ou d: u l(h ps://simakade.i /wp-co e /plugi s/i elly- ela ed-pos s/asse s/images/simple-a ow.p g) o- epea ; posi io : absolu e; igh : 0; op: 0; } .u8d2a590a2074735e3d1c7a6944a44108:hove .c aBu o { backg ou d-colo : #1ABC9C!impo a ; } .u8d2a590a2074735e3d1c7a6944a44108 .ce e ed- ex { display: able; heigh : 80px; paddi g-lef : 18px; op: 0; } .u8d2a590a2074735e3d1c7a6944a44108 .u8d2a590a2074735e3d1c7a6944a44108-co e { display: able-cell; ma gi : 0; paddi g: 0; paddi g- igh : 108px; posi io : ela ive; ve ical-alig : middle; wid h: 100%; } .u8d2a590a2074735e3d1c7a6944a44108:af e { co e : ""; display: block; clea : bo h; } مشاهده  الگوی اولیه بالاتنه (الگوی بالاتنه جلو و پشت) محاسبات و مربوط به الگوی یقه رو می تونید در ویدیو زیر مشاهده کنید. خوب مجدداً از سمت دولای بسته کاغذ باید شروع بکنید. از سمت دولای بسته، نیم سانت به موازات این خط بالا می رویم یعنی علامت می زنیم. این قسمت، قسمت دور ریز کاغذ ما هست. قسمتی که پایه را از برگردان جدا می کند. خوب مجدداً از سمت دولای بسته، 5 سانتی متر بالا می ­رویم به صورت عمود. 5 سانتی متر هم در ادامه این خط بالا می­رویم. این 2 خط را به همدیگر وصل می کنیم. خیلی راحت تا اینجا توانستیم برگردان کار را هم رسم کنیم. خوب تنها کاری که اینجا برایمان می ­ماند این است که زاویه یقه را رسم کنیم در امتداد خطی که رسم کردید تا نهایت 4 سانتی متر خارج می­شوید و به گوشه کار وصلش می ­کنید. بین 1 تا 4 سانتی متر می ­توانید این کار را انجام دهید. کاملاً سلیقه ای هست. فیلم آموزش رسم الگوی یقه مردانه: آموزش رسم الگوی یقه مردانه برای انواع شومیز و مانتو رو با روش جدید و متفاوت رو با ابداع مجموعه همیارمد و توسط خانم سپیده معدنی یاد می گیریم.     حتما چندین بار ویدیو آموزش رسم الگوی یقه مردانه رو ببینید تا کاملا بتونید به طرز رسم این مدل از الگو مسلط باشید. خوب تا اینجا با نحوه رسم الگوی و محاسبات مورد نیاز برای کشیدن الگوی یقه مردانه رو یاد گرفتید الان نوبت میرسه به آموزش دوخت یقه مردانه که در ادامه با این مبحث هم بطور کامل آشنا می شود.   آموزش دوخت یقه مردانه در این بخش نیز همانند بخش های قبلی خانم سپیده معدنی با تدریس روان و عالی خود شما را با نحوه دوخت این مدل یقه بطور کامل آشنا میکنند. برای دوخت یقه ما به الگوی پایه یقه یا لاسکنه یقه  و الگوی برگدون یقه نیاز داریم.     نکته مهم در انتخاب لایه: اگه پارچه شما از جنس حریر هست حتما از لایه های حریر استفاده کنید واگه پارچه دیگه مثل پارچه های مردونه دارید میتونید از لایه های سولکا استفاده کنید. اما برای دوخت شومیز زنانه از لایه حریر یا لایه پرشین استفاده کنید مطلوب هست. برای مطالعه بخش انواع لایی چسب میتونید از بخش استفاده کنید: .ue401a594bc0260fb0d1fb19547e1ab09 , .ue401a594bc0260fb0d1fb19547e1ab09 .pos ImageU l , .ue401a594bc0260fb0d1fb19547e1ab09 .ce e ed- ex -a ea { mi -heigh : 80px; posi io : ela ive; } .ue401a594bc0260fb0d1fb19547e1ab09 , .ue401a594bc0260fb0d1fb19547e1ab09:hove , .ue401a594bc0260fb0d1fb19547e1ab09:visi ed , .ue401a594bc0260fb0d1fb19547e1ab09:ac ive { bo de :0!impo a ; } .ue401a594bc0260fb0d1fb19547e1ab09 .clea fix:af e { co e : ""; display: able; clea : bo h; } .ue401a594bc0260fb0d1fb19547e1ab09 { display: block; a si io : backg ou d-colo 250ms; webki - a si io : backg ou d-colo 250ms; wid h: 100%; opaci y: 1; a si io : opaci y 250ms; webki - a si io : opaci y 250ms; backg ou d-colo : #1ABC9C; } .ue401a594bc0260fb0d1fb19547e1ab09:ac ive , .ue401a594bc0260fb0d1fb19547e1ab09:hove { opaci y: 1; a si io : opaci y 250ms; webki - a si io : opaci y 250ms; backg ou d-colo : #16A085; } .ue401a594bc0260fb0d1fb19547e1ab09 .ce e ed- ex -a ea { wid h: 100%; posi io : ela ive; } .ue401a594bc0260fb0d1fb19547e1ab09 .c aTex { bo de -bo om: 0 solid #fff; colo : #ECF0F1; fo -size: 16px; fo -weigh : bold; ma gi : 0; paddi g: 0; ex -deco a io : u de li e; } .ue401a594bc0260fb0d1fb19547e1ab09 .pos Ti le { colo : #141414; fo -size: 16px; fo -weigh : 600; ma gi : 0; paddi g: 0; wid h: 100%; } .ue401a594bc0260fb0d1fb19547e1ab09 .c aBu o { backg ou d-colo : #16A085!impo a ; colo : #ECF0F1; bo de : o e; bo de - adius: 3px; box-shadow: o e; fo -size: 14px; fo -weigh : bold; li e-heigh : 26px; moz-bo de - adius: 3px; ex -alig : ce e ; ex -deco a io : o e; ex -shadow: o e; wid h: 80px; mi -heigh : 80px; backg ou d: u l(h ps://simakade.i /wp-co e /plugi s/i elly- ela ed-pos s/asse s/images/simple-a ow.p g) o- epea ; posi io : absolu e; igh : 0; op: 0; } .ue401a594bc0260fb0d1fb19547e1ab09:hove .c aBu o { backg ou d-colo : #1ABC9C!impo a ; } .ue401a594bc0260fb0d1fb19547e1ab09 .ce e ed- ex { display: able; heigh : 80px; paddi g-lef : 18px; op: 0; } .ue401a594bc0260fb0d1fb19547e1ab09 .ue401a594bc0260fb0d1fb19547e1ab09-co e { display: able-cell; ma gi : 0; paddi g: 0; paddi g- igh : 108px; posi io : ela ive; ve ical-alig : middle; wid h: 100%; } .ue401a594bc0260fb0d1fb19547e1ab09:af e { co e : ""; display: block; clea : bo h; } مشاهده  لایی چسب و انواع لایی ها و طریقه چسباندن لایی چسب شاید این سوال برای شما پیش اومده که چطور یقه مردانه را به تنه وصل کنیم؟در ادامه با نحوه وصل کردن تکه های دوخته شده یقه مردانه به بالاتنه رو یاد می گیرید پس ادامه آموزش رو دنبال کنید. نحوه وصل کردن الگوی یقه مردانه:     خوب به پایان آموزش کامل صفر تا صد (از مرحله رسم الگو یقه مردانه تا وصل کردن یقه به بالاتنه) رو که در این مطلب براتون یاد دادیم  رسیدیم.امیدواریم که مورد پسند شما واقع شده باشد. لطفا نظرات خود را در پایین همین صفحه برای ما ارسال کنید. مدرس: خانم سپیده معدنی گرد آورنده: سایت آموزش خیاطی سیماکده 4.8/5 - (108 امتیاز)

آموزش دوخت یقه مردانه

سیماکده 26 سپتامبر 2020

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب